NGÀY HỘI ĐI BỘ MILO

Hồ Chí Minh
02 Tháng 05 - 02 Tháng 05 2019

Là hoạt động thường niên của chương trình Năng Động Việt Nam, sáng kiến của Nestlé MILO. Ngày Hội Đi Bộ ngày càng lớn mạnh trong hành trình xây dựng thế hệ Việt Nam năng động!

Đăng ký thành viên
để có cơ hội

Về đầu trang