Xem đủ 5 video luyện tập để mở khoá các lớp dưới đây và nhận ngay Chứng nhận Tốt Nghiệp cùng Bộ quà Năng lượng.

Bài học 1: KỸ THUẬT CHUYỀN BÓNG BẬT ĐẤT
Bài học 2: KỸ THUẬT NÉM BÓNG
Bài học 3: KỸ THUẬT DẪN BÓNG QUA NGƯỜI
Bài học 4: KỸ THUẬT HAI BƯỚC LÊN RỔ
Bài học 5: KỸ THUẬT DẪN BÓNG XOAY NGƯỜI
thực hiện một thử thách nhỏ cùng con
HOÀN THÀNH & NHẬN QUÀ