Xem đủ 5 video luyện tập để mở khoá các lớp dưới đây và nhận ngay Chứng nhận Tốt Nghiệp cùng Bộ quà Năng lượng.

Bài học 1: ĐỘNG TÁC ĐÁ CHỐNG LĂNG
Bài học 2: ĐỘNG TÁC CHỐNG ĐẨY WENSON
Bài học 3: ĐỘNG TÁC BẬT COZACK
Bài học 4: ĐỘNG TÁC BẬT DẠNG CHỐNG SẤP
Bài học 5: ĐỘNG TÁC HELICOPTER
thực hiện một thử thách nhỏ cùng con
HOÀN THÀNH & NHẬN QUÀ