Rectangle 458.png - Cloned - Cloned - Cloned - Cloned fad-m.jpg - Cloned - Cloned - Cloned - Cloned

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA NESTLE MILO

Kiên trì theo đuổi mục tiêu “tối ưu hoá vai trò của thực phẩm để nâng cao chất lượng sống của mọi người hôm nay và cả những thế hệ mai sau” từ tập đoàn, an toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu của Nestle MILO. Nestle là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới hoạt động mạnh trong quy trình kiểm định an toàn thực phẩm từ khâu chọn nguyên liệu đến chế biến và đóng gói. Từ đó, các sản phẩm Nestle MILO luôn được kiểm định chặt chẽ tại các phòng kiểm nghiệm chất lượng để đảm bảo an toàn đến người tiêu dùng.

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH TỔNG TẠI TẬP ĐOÀN NESTLE

 

AN TOÀN THUC PHÂM LÀ UU TIÊN HÄNG DÁU CÜA CHUNG TÔI.
CÁC PHÖNG THÍ
CHÚNG TÔI LÀ MÔT TRONG NHÜNG TÂP DOÄN HÄNG DÄU THÉ GIÓI LUÔN HOAT DÔNG MANH VÈ KIÊM DINH THUC PHÁM.
100 TRIÈU NGHIÊN CÚU MÔI NÁM tai tru so Nestle.
NGÁN CHÄN BIÈU HIÊN SÓM, TRÄNH LÂY RA DIÊN RÔNG.
Chung toi kiêm soat chat che quy trinh dé BÃO DÄM AN TOÄN
HIÈU VÀ NGÄN CHÄN VÂN DÈ
Chung tôi có khoang 8,000

 

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI NESTLE MILO

 

MILO NUOC DUOC TIEN HANH
Foodsafetygeneral_PA_0519
PHONG KIEM NGHIEM CHAT LUONG
BO PHAN QUAN LY CHAT LUONG