Milo - Viet Nam

Năng động việt nam
CAM KẾT & HÀNH ĐỘNG

Đây là số lượng bậc phụ huynh đã sẵn sàng hành động cùng MILO chung sức xây dựng nên một phong trào quốc gia về lối sống năng động thể thảo. Từ đó nuôi dưỡng một thể hệ VIỆT NAM NĂNG ĐỘNG luôn sẵn sàng cho muôn vàn cơ hội mới!

1
1
1
9
9
9
1
1
1
0
0
0
8
8
8
1
1
1